UB, W'Sch&Cultuur

 

Deze rubriek gaat over hoe Het Urantia Boek raakt aan cultuur :  vooral religie en wetenschap. De tekst suggereert dat we als mensheid soms geholpen worden middels een bijzondere gebeurtenis : een wonderbaarlijke openbaring. Sinds het begin van de mensheid zouden vijf openbaringen zich hebben aangediend. Het Urantia Boek als laatste, de komst van Christus was de vierde, die van Melchizedek de derde. De komst van Adam en Eva zou de tweede 'wonderbaarlijke openbaring' zijn geweest.  De eerste zou zich een half miljoen jaar geleden hebben afgespeeld.  

Het bijzondere van deze tijd is dat middels het bedrijven van wetenschap we nu ook stuiten op allerlei zaken die parallel lopen met wat we middels een openbaring als Het Urantia Boek krijgen aangereikt.  Zoals het vaststellen door geleerden dat 38.000 jaar terug iets bijzonders gebeurd moet zijn in de menselijke geschiedenis.  Maar vooral het recente ontdekken dat de oudste sterrenstelsels, de ellipsen, eruit zien als heuse kroonluchters, lijkt een ontdekking van groot belang, met immense consequenties.  

Consequenties die werkelijk in hun ware aard lijken te kunnen worden erkend door toekomstige generaties wetenschappers en filosofen, die steeds meer de betekenis van waarheid, schoonheid en goedheid zullen kunnen coordineren. Een en ander mede aangestuurd door hen die 'het licht hebben gezien' .. de met hun Richter gefuseerde ( 'verlichte' ) mannen en vrouwen van deze evolutionaire planeet Urantia, our 'place in the heavens'.  

 

HUB en WETENSCHAP

 

INDELING VAN HET URANTIA BOEK

Het Urantia Boek schetst in deel I en II ( er zijn vier delen ) een plaatje waarin slechts ongeveer een kwart deel uitmaakt van 'de materie' zoals we die kennen ( 14 van 56 verhandelingen ).  De overige ruim 40 verhandelingen gaan over geestzaken, geestelijke orden die allen een functie hebben in het 'meesteruniversum' ( alles wat er  is ).  Geleerden menen dat slechts een klein deel van alle materie in het heelal bestaat uit 'tastbare' materie. De rest wordt door hen vooralsnog 'donkere materie' en 'donkere energie' genoemd.   

 

INDELING VAN HET HEELAL

Het Urantia Boek schetst dat we ons in een buitenwijk van het bewoonde deel van het heelal bevinden. Dit bewoonde deel zou bestaan uit zeven enorme sterrengebieden ( 'superuniversa' ) die achter elkaar, en tegen de wijzers van de klok in, rond het centrale universum hun rondes zouden maken.  De wetenschap meent vooralsnog dat het heelal is ontstaan uit een Big Bang ( Grote Knal ), overigens nadat in de 60er jaren de Status Quo theorie werd afgeschaft, die meer weg had van wat HUB schetst. 

 

DE VERDELING VAN ELLIPSEN OVER HET HEMELGEWELF

Het Urantia Boek stelt dat ellipsen ( architectonische werelden' genoemd in de tekst ), tevens de oudste sterrenstelsels van het heelal, een geestelijke functie hebben en daarom ook alleen in het bewoonde deel van het heelal te vinden zijn.  Geleerden hebben inmiddels opgemerkt dat ellipsen zich vooral richting het centrum van de Melkweg ( de spiraal waar wij deel van uitmaken ) bevinden, en niet in de andere richting. Hoe dat kan, daar hebben geleerden nog geen idee bij.  

 

HET CENTRUM VAN DE MELKWEG

Het Urantia Boek beschrijft dat Sagittarius het centrum vormt waaromheen het plaatselijk universum waarvan ons zonnestelsel en plaatselijk stelsel deel uitmaken, samen met talloze andere universa, rond draait. HUB : 'Het centrum van de rotatie van uw kleine sector ligt ver weg in de enorme, dichte sterrenwolk Sagittarius ( .. )'.  Geleerden zijn inmiddels zover dat ze Sagittarius als het centrum van de Melkweg zien.  Onze Melkweg is echter volgens de mystieke tekst beduidend groter dan vooralsnog  is geconcludeerd door aardse astronomen.  

 

DE GROEI VAN DE PLANEET 

Het Urantia Boek stelt dat de planeet aanvankelijk een doorsnee van 200 tot 300 kilometer had en over een periode van 3.5 miljard jaar gestaag is uitgedijt. De eerste twee miljard jaar met gemiddeld 0,05 centimeter per jaar, en de 1.5 miljard jaar daarna met gemiddeld 0.75 centimeter per jaar. In een special edition van het blad Scientific American ( juli 2005 ) wordt George W. Wetherill van het Carnegie Institute of Washington geciteerd die meent dat de aarde in 100 miljoen jaar kan zijn uitgedijt van 10 kilometer naar de huidige doorsnee van 12.756 kilometer. Dus 10 tot 12 centimeter per jaar. 

 

DE OMVANG VAN BEWOONDE PLANETEN

Het Urantia Boek stelt dat alle bewoonbare werelden een doorsnee hebben van ongeveer 11 tot 15.000 kilometer. Wanneer ze kleiner of groter zijn dan het gemiddelde van 13.000 kilometer heeft dit consequenties voor bijvoorbeeld de lengte van bewoners. SETI onderzoekster Sarah Seager meldt op You Tube dat de planeet Kepler 22-b ( 2.5 maal de omvang van de aarde ) vermoedelijk te groot is voor intelligent leven, wat lijkt te kloppen met de informatie in HUB. 

 

OUDSTE MENSELIJKE RESTEN OOIT GEVONDEN IN AZIE

Het Urantia Boek stelt dat de eerste mensen zich ontwikkelden op een nu verzonken schiereiland ten noordwesten van het huidige India, en dus niet in Afrika. In het wetenschappelijk tijdschrijft Nature is bekend gemaakt dat 160.000 jaar geleden er mensen op de Tibetaanse hoogvlakte leefden. Dat blijkt uit de vondst van een halve onderkaak van de uitgestorven denisova-mens. 

'De minstens 160.000 jaar oude kaak werd gevonden in een grot op het Tibetaans plateau, op een hoogte van 3.280 meter. Daarmee is het veruit de oudste vondst van menselijke resten in dit gebied op grote hoogte. Tot nu toe werden er alleen resten gevonden van mensen die hier maximaal 40.000 jaar geleden leefden.' ( Bron nos.nl : mei 2019 ) 


NEANDERTHALER DNA IN AZIATEN

Het Urantia Boek beschrijft hoe 850.000 jaar geleden in Azie onder diverse stammen een oorlog uitbrak die resulteerde in het ontstaan der Neanderthalers. Eind 2012 verscheen een artikel waaruit blijkt Aziaten meer Neanderthaler DNA met zich meedragen dan voorheen gedacht. 'Dat is raar, omdat er in Azie nooit sporen van Neanderthalers zijn gevonden' aldus het artikel in de Volkskrant ( 22/12 2012 ).  


BEVOLKING VAN AMERIKA

Het Urantia Boek beschrijft hoe 85.000 jaar geleden de eerste mensen via de Beringstraat vanuit Azie naar Amerika trokken. Geleerden beginnen nu te ontdekken dat wat ze aanvankelijk dachten, dat de eerste mensen 12 tot 15.000 jaar geleden voor het eerst de nieuwe wereld betraden ( de z.g. Cloviscultuur ) wellicht voor verbetering vatbaar is. Immers nieuwe vondsten wijzen op perioden van vroege bewoning die veel verder teruggaan dan 15.000 jaar. 

 

DE BETEKENIS VAN DE KOMST VAN ADAM EN EVA 

Het Urantia Boek stelt dat ( een ) Adam en Eva pas naar een planeet komen wanneer deze eraan toe is. De Bijbel auteurs waren niet op de hoogte van deze suggestie en voerden hen als de eerste mensen op.   Wanneer we de wetenschap zorgvuldig volgen stuiten we op de suggestie dat rond 38.000 jaar geleden iets bijzonders gebeurd is op aarde.  Een bepaald gen ( het z.g. microcephalin gen, verantwoordelijk voor de groei van het brein ) begon zich vanaf die tijd rap in het menselijk genoom te verspreiden.  HUB schetst dat rond die tijd Adam en Eva op aarde verschenen.   

 

DE MAN VROUW SITUATIE 

Het Urantia Boek stelt dat op een meer volwassen wereld vrouwen en mannen een gelijke positie innemen. De situatie op onze wereld ( Urantia ) is vooralsnog zo dat er veel te verbeteren valt, zoals onderzoek steeds meer aantoont. Vooral in landen als India, Pakistan, Afganistan is er in die zin nog veel te winnen.  Je zou in die zin onze planeet nog als 'in de opgroeifase' kunnen beschouwen.  De Adamische missie lijkt echter veel goeds te hebben gebracht in die zin.   

 

HET URANTIA BOEK EN REINCARNATIE

Het Urantia Boek gaat niet expliciet in op reincarnatie, maar tussen de regels door wordt wel degelijk iets gemeld wat raakt aan dit verschijnsel. Zo wordt in het begin van deel IV - over Jezus - geopperd dat aanvankelijk 'drie aanstaande verbintenissen' werden onderzocht als geschikte ouders voor 'het kind der belofte'.  Op onze planeet Urantia wordt het verschijnsel vooral in Amerika steeds meer onderzocht, en ook spirituele leraren, hoewel ze het - vermoedelijk om educatieve reden - er zelden uitgebreid over hebben, menen wel degelijk dat 'het' bestaat.   


ONDERWIJS

Het Urantia Boek meldt dat het tijd is het onderwijs toe te gaan vertrouwen aan filosofen en los te weken uit de invloedssfeer van juristen en zakenmensen, die sinds de geestelijkheid de macht verloor de dienst zijn gaan uitmaken. Het onderwijs moet uit de sfeer van prestatie, aldus het boek, en naar een sfeer van spel en vreugdevol inzicht worden gebracht.  Anno nu heerst vooral prestatiedrang, en verliezen leerlingen op enig moment de leergierigheid.  


DE  TIJDREKENING 

Het Urantia Boek meldt over de tijdrekening op de hoofdwereld van het plaatselijk stelsel Satania ( dat ruim 600 evoluerende werelden als wij zou bevatten ) :  "De Satania-dag is gelijk aan drie dagen Urantia-tijd minus één uur, vier minuten en vijftien seconden: de tijd waarin Jerusem ( de hoofdwereld van Satania / RZ ) om haar as draait." Op aarde ( Urantia ) kennen we een systeem van 24 uur per etmaal, en 365.25 etmalen per jaar.  Kortom onze planeet draait beduidend sneller om haar as dan de hoofdwereld van Satania, waar onze planeet deel van uitmaakt. 

 

STELSEL VAN GEWICHTEN

Het Urantia Boek meldt over het stelsel van gewichten op de werelden van ons plaatselijk stelsel : "Het standaardgewicht, de ‘gradant,’ is opgebouwd volgens het decimale stelsel, uitgaande van het gerijpte ultimaton, en bedraagt 280 gram in uw gewichtseenheid."  Het ultimaton zou volgens de tekst, geclusterd in series van 100,  één electron vormen,  zoals geleerden op aarde die kennen.    


 

HUB en de BIJBEL

 

MELCHZEDEK EN CHRISTUS

Het Urantia Boek informeert ons dat zowel Melchizedek als Christus deel uitmaken van bepaalde geestelijke orden : de Melchizedeks ( die volgens de tekst halverwege God en de mens staan ) en de Schepper Zonen. De Bijbel lijkt beide meer als bijzondere individuen te presenteren, en ook de term 'Zoon van God' wordt in de oudere tekst niet geduid op de manier zoals dit in Het Urantia Boek gebeurd. HUB stelt dat er meerdere Schepper Zonen zijn, die allen als "geestelijke ceo's" van de plaatselijke universa een bepaalde taak hebben.       

 

ADAM EN EVA 

Het Urantia Boek presenteert de komst van de ouders van het violette ras ( Adam en Eva ) ook als een soort initiatie. Ze komen pas nadat de zogenaamde Sangik rassen ( de rode, oranje, gele, groene, blauwe en donkere mensen ) vele duizenden jaren de komst van Adam en Eva als het ware hebben voorbereid.  De auteurs van het Oude Testament van de Bijbel, aldus Het Urantia Boek, waren hier niet van op de hoogte, en hebben Adam en zijn gade abusievelijk als eerste mensen opgevoerd. 

 

DE SYRO FENICISCHE VROUW

Het Urantia Boek herformuleert het incident met de Syro Fenicische vrouw ( 'Norana' ) die genezing zocht voor haar dochter, en in het Nieuwe Testament door Jezus op groffe wijze zou zijn toegesproken. Iets wat in de nieuwe tekst aan de apostel Simon Zelotes wordt toegeschreven.  HUB meldt in dit kader ook dat de latere schrijvers van de Evangeliën over het algemeen luchtig voorbij gingen aan het verslag van de warme ontvangst van de leer van Jezus bij deze niet-Joden, juist in de tijd dat zo’n groot aantal van zijn eigen volk zich vijandig tegenover hem had opgesteld.

 

DE DIVERSE WONDEREN

Het Urantia Boek duidt helder hoe Jezus werd bijgestaan door geestelijke orden die - wanneer de leraar hiertoe het fiat gaf - daadwerkelijk bepaalde wonderen realiseerden.  Zoals bijvoorbeeld de wonderbaarlijke genezing van bijna 900 ernstig zieke en misvormde mensen, in januari AD 28, een week nadat Johannes de Doper werd vermoord. Overigens zou Jezus nooit op water hebben gelopen volgens de nieuwe tekst. Het betrof een droom  van de apostel Petrus die later een eigen leven is gaan leiden.  

 

DE TRANSFIGURATIE 

Het Urantia Boek schetst dat de transfiguratie plaatsvond op de berg Hermon, en niet op een berg binnen Joods gebied, zoals de Bijbel meldt. De tekst lijkt zelfs te stellen dat dit intentioneel door Jezus zo werd gedaan : 'Het is veel betekenend dat het zo geregeld was dat deze buitengewone gebeurtenis zou plaatsvinden  terwijl Jezus en de apostelen zich in de landstreken van de niet-Joden bevonden ( .. )'. Voortdurend wordt de lezer uitgenodigd het blikveld te verruimen, om uiteindelijk in te zien dat we allen kinderen van een en dezelfde universele Vader zijn.  

 

DE ROL VAN VADER JOZEF 

Het Urantia Boek informeert ons dat Jezus' vader vijf weken na de 14e verjaardag van zijn zoon bij een ongeluk op een bouwplaats in het stadje Sepforis ( op een uur lopen van Nazareth ) om het leven kwam.  Jozef en Maria waren geliefden, aldus de tekst van het nieuwe boek,  en dus was er niets onnatuurlijks aan de geboorte van Jezus van Nazareth. Dit ongeluk lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in wat je 'de opleiding' van Jezus zou kunnen noemen, want hij was hierna niet alleen oudste broer maar ook vader - samen met zijn moeder - van een vrij groot gezin.     

 

DE STER VAN BETLEHEM

Het Urantia Boek meldt dat in BC 7, het jaar van geboorte, drie conjuncties plaatsvonden van de planeten Jupiter en Saturnus : 29 mei, 29 september en 5 december.  Later is door 'goedbedoelende ijveraars', aldus HUB,  de mooie legende geschapen van de Ster van Betlehem. De data die sommige geleerden aanhouden voor de conjuncties wijken iets af : 27 mei, 6 oktober en 1 december BC 7.  Johannes Kepler nam begin 17e eeuw een 'bijna drievoudige' conjunctie waar en dit zette hem ertoe aan terug te rekenen ; zo kwam hij ook op het jaar BC 7 en een mogelijk verband met de Ster van Betlehem.